VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti TaraScarlett s.r.o., IČ 17250609, se sídlem Záhřebská 577/33, 120 00  Praha 2

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb, společností TaraScarlett s.r.o. (dále jen provozovatel) a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující či klient/ka).

1.2. Provozovatel poskytuje kosmetické a masážní služby na základě platného živnostenského oprávnění a způsobilostí k vykonávaným činnostem.

1.3. Nákupem dárkového poukazu nebo telefonickým či elektronickým objednáním konkrétního termínu kosmetických služeb či masáže projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy: Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky, emailem či objednáním přes webový formulář. Za okamžik uzavření smlouvy se považuje potvrzení objednávky ze strany provozovatele.

2.2. Přeobjednání: Pokud se z vážných důvodů nelze v dohodnutém termínu dostavit, je třeba tuto skutečnost oznámit telefonicky, sms zprávou či emailem předem alespoň 24 hodin. V tomto případě není účtován žádný storno poplatek.

2.3. Zrušení objednávky a STORNO poplatky:

 

    • Pokud se klient(ka) nemůže dostavit na sjednaný termín, je povinen(a) informovat kosmetičku/maséra o této skutečnosti ihned, jakmile se tuto skutečnost dozví. Pokud se klient(ka) nedostaví na sjednaný termín 2x po sobě či neuhradí storno poplatek, nebude již dále znovu objednán(a).

    • V případě, že se klient(ka) nedostaví na sjednaný termín bez omluvy, či kosmetickou péči/masáž zruší těsně před příchodem (tzn. 3 hodiny předem), je požádán(a) o úhradu storno poplatku ve výši 100% ceny objednávky služeb.

    • V případě, že se klient(ka) nemůže dostavit na sjednaný termín a objednanou službu zruší během 24-3 hodiny před příchodem, je požádán(a) o úhradu storno poplatku ve výši 50% z ceny objednávky.

    • Klientovi(tce) bude na výši storno poplatku vystavena faktura a zaslána k úhradě elektronicky (na emailovou adresu).

    • Provozovatel si vyhrazuje právo sjednat výši storno poplatku i individuálně dle dané celkové situace ohledně zrušení termínu.

3. Pozdní příchod

Dostaví-li se klient(ka) se zpožděním, může mu/jí být kosmetická péče/masáž o tento čas zkrácena bez nároku na poměrné snížení ceny.

4. Odmítnutí kosmetické péče/masáže

Důvodem odmítnutí poskytnutí služby může být, pokud se klient(ka) dostaví na službu se zjevnými příznaky infekčního onemocnění nebo se se zdravotními problémy medicínského charakteru. Dále si provozovatel vyhrazuje právo na odmítnutí klienta(ky) i z jiných zde nespecifikovaných důvodů, vede-li ho k tomu cokoliv, co musí brát na vědomí a je podstatné k výkonu služby.

5. Osobní věci a cennosti

Po celou dobu služby má klient(ka) své věci odloženy v místě k tomu určeném přímo v provozovně. Jakékoliv zcizení třetí osobou je vyloučeno, neboť v prostorách (jedna hlavní místnost s malou předsíňkou) se nachází vždy pouze klient(ka) a kosmetička/masér. Cennosti si každý bere do místnosti na svou vlastní zodpovědnost a také si za ně sám zodpovídá.

6. Informovaný souhlas klienta(ky)

Klient(ka) je před první kosmetickou péčí/masáží poučen(a) o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Přesný soupis kontraindikací je též uveden na webu provozovatele vždy jednotlivě u popisu každé služby. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas. Pokud klient(ka) nesdělí důležitou zdravotní informaci, zejména kontraindikaci, nese zodpovědnost za veškerá rizika způsobená poskytnutím služby.

7. Ceník služeb

Ceník kompletních služeb provozovatele je k náhledu na https://biobeautystudio.cz/cenik/

8. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb klient(ka) bezodkladně informuje provozovatele, a to písemně v elektronické podobě na email: info@biobeautystudio.cz

9. Dárkové poukazy (vouchery)

9.1. Objednání poukazu: Poukaz lze objednat osobně v provozovně (při návštěvě služby), telefonicky, emailem či přes webový formulář na webové stránce provozovatele.

9.2. Použití dárkového poukazu: Dárkový poukaz lze použít na úhradu služby, na kterou byl zakoupen – tato informace je vždy uvedena na poukazu. Případně lze dle předchozí dohody s provozovatelem použít hodnotu dárkového poukazu k započtení pro jinou službu, ale vždy minimálně ve výši hodnoty dárkového poukazu či v hodnotě vyšší s doplatkem ve výši vyrovnávajícím hodnotu jiné služby. Jakékoliv další doplňkové služby budou dopláceny klientem(kou) zvlášť.

9.3. Platnost dárkového poukazu: Platnost je vždy uvedena na konkrétním voucheru. Provozovatel může poskytnout termín služby po vypršení platnosti, pro toto je však nutné, aby držitel dárkového poukazu kontaktoval provozovatele včas před ukončením jeho platnosti s žádostí o objednání. Do žádosti o objednání uvádí držitel vždy unikátní číslo voucheru, aby si provozovatel mohl včas ověřit jeho platnost.

9.4. Provozovna u dárkového poukazu: Voucher platí pro provozovnu, pro kterou byl zakoupen. Vzhledem k delší platnosti voucheru však mohou nastat nepředvídatelné situace. Provozovatel si proto vyhrazuje právo kupujícího přeobjednat bez finanční náhrady do jiné provozovny, avšak ve stejném městě, v případě, že dojde k náhlému ukončení provozovny v původní lokalitě, pro kterou byl původně voucher zakoupen.

9.5. Úhrada dárkového poukazu: Kupující uhradí částku za poukaz na místě v hotovosti, QR kódem či dle vystavené faktury provozovatelem. Jakmile je částka připsaná na účet provozovatele, stává se číslo dárkového poukazu aktivním – poukaz je platný.

9.6. Propadnutí platnosti dárkového poukazu: Nedostaví-li se držitel poukazu bez řádné omluvy ve sjednaném termínu, poukaz propadá bez náhrady v plné výši. V případně expirace dárkového poukazu poukaz propadá bez náhrady v plné výši.

9.7. Zrušení rezervace termínu na dárkový poukaz: V tomto případě jsou platné stejné finanční kompenzační podmínky rezervovaného času jako při objednání termínu služby bez uplatnění dárkového poukazu – viz. dle bodu 2.3. Pokud bude následně držitel dárkového poukazu jej znovu uplatňovat, bude k jeho hodnotě doúčtována daná výše storno poplatku.

9.8. Odstoupení od smlouvy v případě nákupu poukazu elektronicky: Kupující má právo při objednávce přes internet do 14 dnů od dodání nevyužitého poukazu odstoupit od smlouvy. Odstoupení probíhá písemnou formou na emailovou adresu provozovatele info@biobeautystudio.cz uvedením svých iniciálů a čísla poukazu. Částka bude vrácena zpět na bankovní účet kupujícího, a to nejpozději do 5 pracovních dní.

10. Úhrada za kosmetické/masérské služby

Platba v provozovně je možná v hotovosti, QR kódem, dle vystavené faktury převodem. Dále též dárkovým poukazem.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti: Vstupem do provozovny vyjadřuje klient(ka) srozumění se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečností pokyny obsluhující kosmetičky/maséra.

11.2. Výjimka z těchto všeobecných podmínek: Může být stanovena pouze písemnou formou.

12. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. července 2023.

Odběr novinek

S radostí sdílím tipy & návody pro celistvou BIO Beauty ženy. Rovněž další zajímavé informace a inspiraci pro Život. Dozvíte se také o připravovaných akcích. Budu se těšit:-) Tara